Orbis Pictus – “Go and Look”

TOMAZ ZIZKA, DRAGAN STOJCHEVSKI CZECH REPUBLIC

17.09.18:00 Железничка зграда/ Railway building

Работилница за специфична локација
Site-specific workshop

Водачи на работилницата/Workshop leaders:
TOMAZ ZIZKA, DRAGAN STOJCHEVSKI

‘Специфична локација’ укажува на нешто изградено наспроти правилата на физиката.
Целта на оваа работилница е да ги едуцира тие што се заинтересирани за проектите за специфични локации и методи и работа со естетиката и менталните опкружувања во Скопје.
Работилницата е со разнолика колекција на практични и теоретски дисциплини, посветени на приматот на праксата во студио и разбирањето на позадината на уникатните градби во Чешка и инспириративните форми на македонскиот регион.
„Театар во неконвенционални опкружувања“ – театарот не е само зграда, театарот секаде е реакција на театарот во самите театри, каде што преправањето и верувањето се само игриви начини на координирање на сите фактори.
*Настанот е поддржан од МОТ во соработка со Факултетот за работи што не се учат (ФРШУ), како дел од програмата „Ако зградите зборуваат“, како и од програмата за култура на град Скопје.

Site specificity used to imply something grounded bound to the laws of physics.
The mission of the course is to educate those who are interested in site specific projects and methods and work with aesthetics and mental surroundings in the City of Skopje.
The course is a diverse collection of practical and theoretical disciplines, dedicated to the primacy of studio practice and understanding the background of site-specific in the Czech Republic and inspiring form the area of Macedonia.
“Theatre in unconventional surroundings” – theatre is not just building, theatre anywhere – is a reaction to theatre in theatres where pretence and make-believe are just playful ways of coordinating all the factors.
*This event is supported by the MOT in collaboration with the Faculty of things that can`t be learned (FRЅU), as part of the “If Buildings could talk” program, supported by the City of Skopje Culture Program

ORBIS PICTUS - „ОДИ И ВИДИ“mot_ev4re0