The little wire girl

SNT DRAMA; MOVING MUSIC THEATRE, SLOVENIA/MACEDONIA

13.09.22:00 НОБ мала сцена NOB small stage

Автор | Author:
MARJAN NECHAK, MAJA HRGOVIC, ANA BUNTESKA

Режисер | Director:
MARJAN NECHAK

„Девојчето со жиците“ (2018) е драма-опера напишана од Марјан Нечак, Маја Хрговиќ и Ана Бунтеска за виолинистка, која патува со воз низ Европа. Референцата по Андерсеновата „Девојчето со кибритчиња“ е на повеќе нивоа. Нестабилната економска ситуација, комплицираниот однос со неуспешниот татко, потрагата да се најде своето место во модерна Европа, постепено прераснува во позиција на социјална ексклузија зацврстена со бодликава жица, ѕидови и генерални рестрикции – приказната е потсетник на позицијата на многу надарени индивидуалци, кои во моментов бараат засолниште за целосно да ги развијат своите потенцијали. Оваа интимна драма, сместена во позадината на одредени настани во модерна Европа, зазема место на границата меѓу реалниот свет и светот на соништата, во веројатни, но често непријатни ситуации на граница на премини и точки на преиспитување, спомени и визии, мешајќи времиња и јазици, музика и поезија, горчината и убавината на животот. Жиците на виолината се патоказ, претворајќи се во бодликава жица, која го отежнува патот до саканата цел. Метафоричко драмско и музичко обележје, варирајќи меѓу музички стилови како рок, поп, електронска музика, со длабока резонанца на циркуски звуци, до оперски емоционални кулминации и интерпретација на двајца солисти.

The Little Wire Girl (2018) is a drama-opera written by Marjan Nečak, Maja Hrgović and Ana Bunteska about a female violinist travelling by train across Europe. The reference to Andersen’s »little match girl« is multi-layered. A harsh economic situation, a complicated relationship with the unsuccessful father, a search to find one’s place in contemporary Europe, which is increasingly turning into a place of social exclusion confined by barbed wire, walls and general restrictions ̶ the story is a reminder of a position of many gifted individuals who are currently seeking shelter to fully develop their potentials. This intimate drama, set on the background of current events in contemporary Europe, takes place in a borderline space between the real world and the dream world, in plausible, but often unpleasant situations at border crossings and checkpoints, memories and visions intertwining times and languages, music and poetry, bitterness and beauty of life.
Violin strings are signposts, turning into a barbed wire obstructing her way towards a desired goal. A metaphorical dramatic and music score, drifting effortlessly between various music styles, such as rock, pop, electronic music with a deep resonance of circus sounds, to operatic emotional culmination and rendition by two soloists.

ИГРАAT | PERFORMED BY:
Barbara Cerar,Uroš Fürst, Branko Šturbej
ПРОДУКЦИЈА | PRODUCTION:

Драматургија/Dramaturgy: Darja Dominkuš
Текст/Text: Marjan Nećak, Maja Hrgović
Копродукција/Co-production: Slovenian National Theatre Drama, Ljubljana and Moving Music Theatre, Bitola
Стихови/Verse writer: Ana Bunteska
Превод/Translation: Iskra Peneva
Композитор и сценограф/Composer and set designer: Marjan Nećak
Костимографија/Costume designer: Nataša Filipović
Дизајн на видео/Video designer: Marin Lukanović
Кореографија/Choreography: Žigan Krajnčan
Консултант за јазик/Language consultant: Tatjana Stanić

Времетраење/Duration: 70’
Jазик/Language: англиски/германски/словенечки со македонски превод / English/German/Slovenian with Macedonian subtitles

Official web Online Tickets
ДЕВОЈЧЕТО СО ЖИЦИТЕmot_ev4re0