Humana vergogna

#RETEATRO41 & MATERA BASILICATA FOUNDATION ITALIA

16.09.20:00 МКЦ YCC

Автор | Author:
SILVIA GRIBAUDI, MATTEO MAFFESANTI

Режисер | Director:
SILVIA GRIBAUDI, MATTEO MAFFESANTI

АПСТРАКТ_ ЧОВЕКОВИОТ СРАМ
Срамот го потиснува она што нискоста не го забранува. (Сенека)
ЧОВЕКОВИОТ СРАМ игра со ПОП елементи и со директен контакт со публиката.
ЧОВЕКОВИОТ СРАМ е перформанс што го истражува срамот, индивидуалниот и колективниот исто така, преку драмска конструкција, кое телото ја раскажува.
ЧОВЕКОВИОТ СРАМ ја води публиката низ рекреационо искуство.
ЧОВЕКОВИОТ СРАМ е студија за колективниот и интимниот срам, социјалниот и семејниот.
Силвија Грибауди и Матео Мафесанти го истражуваат методот во кој авторите се постојано поврзани со територијата каде што се наоѓаат. Денешнава публика ужива во креативни идеи што отворено поставуваат некои прашања. Кога е вистинското време да почувствуваш срам од нешто?
Колку се на број интимните човекови срамови и колку многу се можни и веројатни преку поетски гледишта? Кога срамот што се трансформира во убавина настапува на сцена?

ABSTRACT _ HUMANA VERGOGNA
The shame can repress what lowness doesn’t forbid. (Seneca)
HUMANA VERGOGNA plays with the POP element and with the direct contact with audience.
HUMANA VERGOGNA is a shame topic investigating performance, both individual and collective, through a drama construction, the body turns into telling.
HUMANA VERGOGNA leads the public into a recreational experience.
HUMANA VERGOGNA is a study between collective and intimate shame, social and familial too.
Silvia Gribaudi and Matteo Maffesanti research the method in which the authors are constantly associated with the territory where they are located. Today’s audience enjoys creative ideas that put some questions on the table. When is the right time to feel ashamed of anything?
HOW MANY ARE THE INTIMATE HUMAN SHAMES AND HOW MANY ARE THE POSSIBLE
POETIC VISIONS? WHERE DOES THE SHAME INTO BEAUTY TRANSFORMATION TAKE PLACE?

ИГРААТ | PERFORMED BY:
Antonella Iallorenzi, Ema Tashiro, Mariagrazia Nacci, Mattia Giordano, Simona Spirovska
ПРОДУКЦИЈА | PRODUCTION:

Драматургија и текст/Dramaturgy and text: Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti
Костимографија/Costume designer: Silvia Gribaudi, Matteo Maffesanti e Lia Zanda
Советник за текст/Advice for text: Jeton Neziraj
Техничка поддршка и дизајн на светло/Technical direction and lighting design: Angelo Piccinni
Музика/Music: The Black Keys, Matmos, Hespèrion XXI &, Jordi Savall, Philippe Jaroussky, Frank Bretschneider , Scott Ross, Brenda Lee, Sofi Tukker feat. NERVO The Knocks Alisa Ueno, Dennis Wilson and Taylor Hawkins
Лабораториски артистички придонес/Laboratory artistic contributions: Massimiliano Civica, Sharon Fridman/Carlos Peñalver, Radosław Rychcik, Jakub Porcari
Поетика на срамот/ проект на Матера, европски град на културата 2019, копродукција на #reteteatro41 и Matera-Basilicata Foundation 2019
The poetics of the shame/ a project of Matera European Capital of Culture 2019
co-produced by: #reteteatro41 and Matera-Basilicata Foundation 2019
Уметничка насока на проектот/Artistic direction of the project: Antonella Iallorenzi
Координатор на проектот/Project coordinator: Franco Ungaro

Времетраење/Duration: 60’
Jазик/Language: Италијански/англиски/јапонски со македонски превод/Italian/English/ Japanese with Macedonian subtitles 

Official web Online Tickets

ЧОВЕКОВИОТ СРАМmot_ev4re0