Clean City

ANESTIS AZAS, PRODROMOS TSINIKORIS GREECE

21.09.20:00 МКЦ YCC

Истражување и текст | Research and Text:
ANESTIS AZAS, PRODROMOS TSINIKORIS

Режисери | Directors:
ANESTIS AZAS, PRODROMOS TSINIKORIS

Кој ја чисти Атина? Зошто мнозинството што ја чисти Атина се жени или имигранти? Дали се тие ‘родени’ чистачи? Како нивните CV-ја се разликуваат од вашите? Можеби, на крајот, сите сме поданици на историјата? И кога сме веќе таму, нели го користиме терминот ‘чистка’ за да ги опишеме операциите на полицијата насочени кон ослободување на јавните места од ‘непосакуваните’ (имигранти, бездомници, ‘изопачени’)? Азас и Циникорис сега го истражуваат расизмот на „чистотата“ и „наивноста“, опасноста од фашизмот, женската имиграција во Грција и идентитетот на ‘чистачката’. Како театар на реалноста, „Чист град“ ги наоѓа и редефинира стереотипите преку погледи и лични искуства на вистински експерти што се однесува до чистотата: жените имигрантки, чистачки на Атина.

Who cleans Athens? Why are the majority of Athens’ cleaners women and immigrants? Were they ‘born’ cleaners? How do their CVs differ from yours? Maybe, in the end, we’re all subjects of history? And while we’re at it, why do we use the phrase ‘a clean sweep’ to describe police operations intended to rid public spaces of ‘undesirables’ (immigrants, the homeless, ‘deviants’)? Azas and Tsinikoris now explore the racism of ‘cleanliness’ and ‘purity’, the perils of fascism, female immigration to Greece, and the identity of the ‘cleaning lady’. As a theatre of the real, Clean City traces and redefines stereotypes through the gaze and personal accounts of the real experts when it comes to cleanliness: the immigrant cleaning ladies of Athens.

ИГРААТ | PERFORMED BY:
Mabel Matchidiso Mosana, Rositsa Pandalieva, Fredalyn Resurreccion, Drita Shehi, Valentina Ursache
ПРОДУКЦИЈА | PRODUCTION:

Истражување, текст и режија/Research, Text & Direction: Anestis Azas & Prodromos Tsinikoris
Драматургија/Dramaturgy: Margarita Tsomou
Сценографија и костими/Set Design & Costumes: Eleni Stroulia
Асистент на сценографија и костимографија/Assistant to the set & Costume Design: Zaira Falirea
Светло/Lightning: Eliza Alexandropoulou
Музика/Music: Panagiotis Manouilidis
Видео/Video: Nikos Pastras
Асистенти на режија/Assistant Directors: Ioanna Valsamidou, Liana Taousiani
Менаџмент на продукција/Production Managment: Vasilis Chrysanthopoulos
Конструкција на кукли/Puppet Construction: Yiannis Katranitsas
Актер во видео/Appearing in Video: Nelly Kambouri
Фотографии на актуелната презентација/Photos of Current Presentation: Christina Georgiadou
Копродукција/Coproduced by: Onassis Stegi and Goethe-Institut, in the context of EUROPOLY project
EUROPOLY е проект на Гете институтите во Европа во соработка со/EUROPOLY is a project of the Goethe-Institutes in Europe in cooperation with: the Münchner Kammerspiele, Onassis Stegi, Sirenos – Vilnius International Theatre Festival, Teatro Maria Matos Lisbon and Tiger Dublin Fringe.
Поддршка на турнеја/Touring Support: Onassis Stegi

Времетраење/Duration: 75’
Jазик/Language: грчки со македонски и англиски превод / Greek with Macedonian
and English subtitles

Official web Online Tickets

ЧИСТ ГРАДmot_ev4re0