Arabian night

VOJDAN CHERNODRINSKI MACEDONIA

18.09.22:30 МКЦ YCC

Автори | Author:
ROLAND SCHIMMELPFENNIG

Режисерка | Director:
ZOJA BUZALKOVSKA

Драмскиот текст на Роланд Шимелфениг, „Арапска ноќ“, е напишан во 2001 година. Поставен е речиси во сите поголеми и поважни театри, одигран е на многу јазици. Овој текст-партитура за пет ликови е игра на жанрови и стилови. Дејството се случува во еден европски град, на седмиот кат од една станбена зграда, во една летна ноќ, кога веќе востановената практика на функционирање на животите секоја вечер, ненадејно се прекинува. Со текот на времето, зградата се претвора во „волшебна кула“ и станува „извор на магичен реализам“. Елементите на трилер ја градат неизвесноста, а приказната, која почнува така што се чини дека секој од ликовите дејствува сам за себе, полека ги пополнува испрекинатите линии и добива на тензичност и густина.

Ronald Schimmelpfennig’s play ‘Arabian night’, was written in 2001. It has been staged in all the bigger and more important theatre houses and performed in many languages. This five character drama – score is a play of genres and styles. The action takes place in one European city, on the seventh floor in one building, on a summer night, when the already established practice of lives functioning every night, suddenly stops. In time, the building turns into a ‘magic tower’ and becomes ‘a source of magical realism’. The elements of the thriller are building the unknown, and the story starts as each character seems to act on their own, slowly fills the dotted lines and gets on tension and consistence.

ИГРААТ | PERFORMED BY:
Igor Trpcheski, Daniela Ivanoska, Angela Naumoska, Aleksandar Stepanuleski, Dimitar Gjorgjievski
ПРОДУКЦИЈА | PRODUCTION:

Драматург/Dramaturgy: Lidija Mitoska Gjorgjievska
Сценограф и костимограф/Stage designer and Costumes:
Julijana Vojkova – Najman
Музика/Music:
Foltin (live)
Инспициент/Stage menagment:
Elena Ivanoska
Суфлер/Suffler: Liljana Batleska
Тон мајстор и дизајн на звук/Sound technician and
sound design:
Tome Temelkoski
Светло мајстор/Light technician: Riste Grkoski
Сликар исполнител/Painter play: Pece Risteski
Реквизитер/Property man: Goce Naumoski
Гардеробер/Wardrobe: Snezhana Gjorgjioska
Фризер-перикер/Hairdresser: Darinka Bogoeska
Заварувач/Welder: Goce Todoroski
Декоратери/Dressers: Sasho Smokvoski, Robert Stojkoski, Vladimir Vladimiroski, Jane Jankuloski, Zlatko Apostoloski

Времетраење/Duration: 90’ Jазик/Language: македонски јазик / Macedonian language 
Official web Online Tickets

АРАПСКА НОЌmot_ev4re0